หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์................

ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบและการชำระภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ.....        

-ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง  โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองระพีพัฒน์  หมู่ที่ 2-3 วันที่ 27  ธันวาคม  พ.ศ.2560  เวลา  10.00น.  เป็นต้นไป....

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง....................

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม เรื่อง เจตจานงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม  เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561..

 

ข่าวประชาสัมพันธ์..

แผนส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลแผนปฏิบัติ/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559

 

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงามจัดร่วมกับโรงเรียนวัดธรรมจริยา วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560....


งานโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560..... วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2560

แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องการยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน               ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี 2560........ 

 

โครงการเฝ้าระวังอุบัตเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2560

ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ณ บริเวณศาลาท่าน้ำหน้าวัดธรรมจริยา ม. 2 ต.ข้าวงาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

- โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข ประจำปี 2559 (กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลอง 26)

   

                 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559   ท่านสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประทานในพิธีพร้อมด้วยหน่วยงานทหาร ตำรวจ ข้าราชการจากอำเภอวังน้อย  ซึ่งร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ  จัดทำโครงการเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการกำจัดผักตบชวาในคลองสาธารณะอย่างเร่งด่วน 

- การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559 

และการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 23 สิงหาคม 2559

   

       1. พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2560

          2. พิจารณาการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.ข้าวงาม แห่งใหม่)

          3. พิจารณาการกันเงินและการขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ 

          4. พิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการขยายท่อประปา , โครงการกำจัดผักตบชวาในคลองหมอน 40 หมู่ที่ 1-4

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

   เมื่อวันที่  12  สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงามร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตำบลข้าวงาม ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการพระราชดำริ "ท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว"  โดยได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์กล้าไม้จาก ศูนย์เพาะชำพันธุ์กล้าไม้ จังหวัดนครนายก จำนวน  1,135 ต้น สมาชิกสภา อบต.ข้าวงาม ลงพื้นที่แจกพันธุ์ไม้ให้ประชาชนปลูกทุกหลังคาเรือน และร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบคลองระพีพัฒน์บริเวณ หมู่ที่ 4

 

- การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 27 มิถุนายน 2559

- ดาวน์โหลดแผนพัฒนาปี (๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) คลิกที่นี่

- ดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์ปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) คลิกที่นี่

 


 

- โครงการอบรมและรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน

     - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

 

     - เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

 

 


 

- การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒)วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

 

           

 


 

- การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

 

   

           

 


 

- องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงามจัดกิจกรรมสารสายใย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ

                

                                     

                                     

 

เนื่องในการจัดงานประเพณีสงกรานต์  ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙

                 ณ ลานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม  

 โดยมีกิจกรรม

-  ทำบุญเลี้ยงพระ

-  รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ 

 


 

-โครงการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ระดับครัวเรือน  ระดับชุมชน

 

   

           องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงามจัดทำโครงการการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ระดับครัวเรือน  ระดับชุมชน    ระหว่างวันที่  ๑๘ - ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๙  ฝึกอบรม  ณ  ศาลาการเปรียญด้านหลัง(หน้าสำนักงานอบต.ข้าวงาม) และศึกษาดูงานนอกสถานที่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้ประชาชน รู้จักความพอเพียง  ปลูกฝัง  อบรม  บ่มเพาะให้ประชาชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ  สังคม        สิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรม

 


 

- องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม จัดประชุมโครงการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาสามปี ( ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ) ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

 

         

          วัตถุประสงค์

                         ๑.เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม มีแผนพัฒนาสามปี ไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิผล  มีทิศทาง เป้าหมายพัฒนาที่ชัดเจน และถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ

                         ๒.เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีมีความต่อเนื่องกัน  และเชื่อมโยงสอดคล้องการพัฒนาไปทิศทางเดียวกันลดการซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการบูรณาการประสานความคิด  การปฏิบัติบนฐานข้อมูลร่วมกัน

 


 

- แจ้งประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๕๙

 

 


 

- การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม สมัยสามัญที่ 4/2558  เมื่อวันที่  21  ธันวาคม 2558
 
 
 
        
      องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม กำหนดจัดประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4/2558  เมื่อวันที่  21  ธันวาคม 2558   เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)   โดยมีมติเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 

 


 

- โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558

 

                                    

 

        เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558  องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมเฉลิมฉลองวันครบรอบพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   มีกิจกรรมถวายพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพร และชมการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ 
 

 

- การจัดกิจกรรมจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 

     

       

       

 

       ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดธรรมจริยา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมีกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดกระทง ชิงเงินรางวัล

 


 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2559  มีวัตถุประสงค์เพื่อ    

     (1) เพื่อบริการผู้สูงอายุและผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพและความพิการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการรับบริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

     (2) เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้มีประสิทธิภาพ

     (3)เพื่อสนองตอบความต้องการและแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพที่มีผลต่อการเดินทางมารับบริการกับหน่วยงาน  

 ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2559

  - โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2558

 

          

       

                  องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลข้าวงาม จัดกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 เพื่อเพิ่มศักยภาพและทัศนจรธรรมะ ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  90 คน

 


 

กรุณากรอกข้อความ...

  -  โครงการบูรณาการเข้าค่ายเยาวชน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ 

 


                                       

 

           องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม  ร่วมกับ  โรงเรียนวัดธรรมจริยา  จัดโครงการบูรณาการเข้าค่ายเยาวชน ระหว่างวันที่ ๖-๗ สิงหาคม  ๒๕๕๘  ณ วัดโคกมะตูม  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี

           เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน  และได้รับโอกาสเข้ารับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจากกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมวิชาการต่างๆ

 


 

 - โครงการการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมประชุมชี้แจงและให้ความรู้ความเข้าใจการจดทะเบียนกลุ่มอาชีพ)

 

             

 

         สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม  ร่วมกับ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังน้อย  ดำเนินงานตามโครงการการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( กิจกรรมประชุมชี้แจงและให้ความรู้ความเข้าใจการจดทะเบียนกลุ่มอาชีพ )  ในวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๘ ณ ศาลาวัดธรรมจริยา อำเภอวังน้อย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการร่วมกลุ่มสร้างรายได้ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

 


 

 - โครงการสร้างจิตสำนึกและประกาศเกียรติคุณผู้ชำระภาษี (โรงเรือนและที่ดิน) ในเขตตำบลข้าวงาม 

    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม  ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกและประกาศเกียรติคุณผู้ชำระภาษี (โรงเรือนและที่ดิน) ในเขตตำบลข้าวงาม ประจำปี 2558  เพื่อให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษีแก่ผู้เสียภาษีทำให้เกิดจิตสำนึกที่ดี เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และรักษามาตรฐานการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป  โดยกำหนดให้มีการพิจารณาผู้ชำระภาษีติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป จะได้รับประกาศเกียรติคุณที่ควรค่าแก่การยกย่องของสังคมต่อไป โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา     คลิ๊กที่นี่
 

 

อบต.ข้าวงาม ประสบปัญหาถนนเลียบคลองระพีพัฒน์เกิดการยุบตัว สร้างความเสียหายให้แก่พื้นผิวถนนและบ้านเรือนประชาชนที่ปลูกสร้างริมฝั่งคลอง ซึ่งหน่วยงานทางหลวงชนบท เข้าช่วยเหลือแลแจ้งรถขนาดใหญ่งดเข้าพื้นที่ อบต.ข้าวงาม

                   

 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม รับโอน พนักงานส่วนตำบล ด่วน!!!!! 

    1. จพง.ธุรการ                   จำนวน 3 อัตรา

    2. จพง.การเงินและบัญชี       จำนวน 1 อัตรา

    3. จพง.พัสดุ                     จำนวน 1 อัตรา

    4. นักพัฒนาชุมชน              จำนวน 1 อัตรา

    5. นายช่างโยธา                 จำนวน 1 อัตรา

หากสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 035-799-525, 035-799-527 แฟกซ์ 035-799-526

 


 

- การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม สมัยสามัญที่ 2/2558  เมื่อวันที่  9  มิถุนายน 2558

 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม กำหนดจัดประชุมสภา สมัยสามัญครั้งที่ 2/2558  เมื่อวันที่  9  มิถุนายน 2558  เพื่อพิจารณา

ให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์  5 ปี (พ.ศ.2559-2563)  และแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)  เป็นที่เรียบร้อย

 


 

- จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558

 

                 

                      องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม  จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ มากมาย  อาทิ โรงไฟฟ้าวังน้อย,  หน่วยมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด, เครือเจริญโภคภัณฑ์,  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้ประกอบการในพื้นที่

 


 

            องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม  จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  ประจำปี 2558  ระหว่างวันที่ 3 , 5 - 7  มีนาคม 2558 ณ จังหวัดเพชรบุรี    และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

    สถานที่ศึกษาดูงาน

       1. โครงการชั่งหัวมัน ในพระราชดำริฯ จังหวัดเพชรบุรี

        2.ดูงานการส่งเสริมอาชีพจากผลิตภัณฑ์ในชุมชน  การผลิตถ่านอัดแท่งจากะลามะพร้าว

        3. ดูงานด้านบริการและการจัดการสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรูด

        4. ดูงานการส่งเสริมอาชีพจากผลิตภัณฑ์ในชุมชน  การผลิตขนมปังชีสเชคไส้สับปะรด

 

 

 

 


 

 

อบต.ข้าวงาม เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน   คลิ๊กดูข้อมูล

 

#2 โดย: รวิกานต์ [IP: 124.122.146.xxx]
เมื่อ: 2017-02-17 14:59:44
มีที่นาอยู่ใกล้บริเวณโรงไฟฟ้าวังน้อยค่ะ..สนใจเศรษฐกิจพอเพียง..จะหนีความวุ่นวายไปอยู่ที่นั่น..ก่อนอื่นคงต้องเริ่มต้นด้วยการขุดบ่อถมที่กักเก็บน้ำไว้ใช้..ดูทางเน็ตว่าทางรัฐบาลจะช่วยลดรายจ่ายด้วยการขุดบ่อในราคาถูก..ท่านใดทราบช่วยแนะนำด้วยน่ะค่ะ..และคงต้องไปสมัครเป็นน้องใหม่เข้าอบรมด้วยยังไงคงต้องขอฝากตัวไว้ณ.ที่นี่เลยล่ะกันน่ะค่ะ..*

ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 17,394