หน้าแรก

>>ยินดีตอนรับสู่ อบต.ข้าวงาม<< "ข้าวงามเข้มแข็ง ชุมชนแข็งแรงเพื่อเอาชนะยาเสพติด คุณภาพชีวิตที่ดี มีการเกษตรรุ่งเรืองฟูเฟื่องศีลธรรม นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อนำทุกคนสู่ประชาคมอาเซียน โรงไฟฟ้าเลื่องลือ นำเศรษฐกิจสู่ข้าวงาม”

IIT

EIT

 

Visitors: 27,477