ประชาสัมพันธ์

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม หมู่ที่ 2 ขนาด 2ชั้น กว้าง 8 เมตร ยาว 32 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยในอาคาร 593.80 ตารางเมตร (รายละเอียดแบบแปลนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

 

Visitors: 21,365