วิสัยทัศน์/พันธกิจ

  

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม

 

          “ข้าวงามเข้มแข็ง  ชุมชนแข็งแรงเพื่อเอาชนะยาเสพติด  คุณภาพชีวิตที่ดี  มีการเกษตรรุ่งเรืองฟูเฟื่องศีลธรรม 

            นำความรู้สู่ชุมชน  เพื่อนำทุกคนสู่ประชาคมอาเซียน  โรงไฟฟ้าเลื่องลือ  นำเศรษฐกิจสู่ข้าวงาม”

 

           ๑ .พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

     ๑.๑  ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคม

     ๑.๒  ปรับปรุงและพัฒนาให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคและการเกษตร

     ๑.๓  ปรับปรุงและพัฒนาให้มีไฟฟ้าใช้และบำรุงรักษาให้มีแสงสว่าง

     ๑.๔  ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและติดเชื้อเอดส์

     ๑.๕  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม  ประเพณี  และการกีฬา

     ๑.๖  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

     ๑.๗  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     ๑.๘  ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  การประกอบอาชีพของราษฏร

     ๑.๙  ให้มีสวนสาธารณะ  พักผ่อนหย่อนใจ

     ๑.๑๐ คุ้มครอง  ดูแลและบำรุงทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     ๑.๑๑ การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี

            ๒. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

     ๒.๑   การคมนาคมสะดวก

     ๒.๒   มีแหล่งน้ำทำการเกษตรและรณรงค์ให้เกษตรลดลงเลิกการใช้สารเคมี

     ๒.๓   มีน้ำสะอาดในการอุปโภค  บริโภค

     ๒.๔   มีแสงสว่างอย่างทั่วถึง

     ๒.๕   สตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

     ๒.๖   พัฒนาระบบการศึกษา

     ๒.๗   อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม

     ๒.๘   ส่งเสริมการออกกำลังกาย  มีสุขภาพดี

     ๒.๙   ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

     ๒.๑๐ ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติต่างๆ

     ๒.๑๑ ให้กลุ่มเกษตรกร  ราษฎร  มีอาชีพ  มีรายได้เพิ่มขึ้น

     ๒.๑๒ เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

      ๒.๑๓  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

Visitors: 22,164