วิสัยทัศน์/พันธกิจ

                                      วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม

          “ข้าวงามเข้มแข็ง  ชุมชนแข็งแรงเพื่อเอาชนะยาเสพติด  คุณภาพชีวิตที่ดี 

          มีการเกษตรรุ่งเรืองฟูเฟื่องศีลธรรม  นำความรู้สู่ชุมชน  เพื่อนำทุกคนสู่ประชาคมอาเซียน 

          โรงไฟฟ้าเลื่องลือ  นำเศรษฐกิจสู่ข้าวงาม”

 

                                                                         พันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม.

     ๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงส้างพื้นฐาน

            - จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและทั่วถึง

     ๒.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

            - เสริมสร้างสุขภาพของคนทุกวัยให้แข็งแรง

            - ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนรักการอ่าน การออมและมีเป้าหมายชีวิต

            - ส่งเสริมและพัฒนากองทุนชุมชนให้มีการบริหารจัดการที่ดีทั่วถึงและเป้นธรรม

            - ส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการชุมชนให้ทั่วถึงคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเด็ก คนด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุให้

              มีสวัสดิการช่วยเหลือกันยามคับขัน

     ๓.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

            - เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านให้ตำบลเข้มแข็ง

     ๔.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

            - ส่งเสริมให้ประชาชนได้ดูแลบ้าน มางสาธารณะและสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านให้สะอาดเรียบร้อยสวยงาม

     ๕.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

            - ส่งเสริมและฟื้นฟูวัฒนธรรมอันดี ประเพณีอันงดงามของชุมชน หมู่บ้านให้สืบต่อไป

     ๖.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

            - สร้างจิตสำนึกและพัฒนาความสามารถบุคลากร เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน

              โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ

  

Visitors: 27,476