โครงสร้าง/บทบาทหน้าที่

โครงสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม

 

 อำนาจหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล                                

       อำนาจหน้าที่ของฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

         -  ตรวจสอบ ควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบ กฎเกณฑ์ของทางราชการ

       อำนาจหน้าที่ของฝ่ายคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

         -   บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย   แผนงาน   หนังสือสั่งการ  และระเบียบของทางราชการ

         -  จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

         -  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างน้อยปีละ 2  ครั้ง

       อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัด

         -  ทำหน้าที่บริหารงานงานทั่วไป งานสารบรรณ  งานบริหารงานบุคคล  งานเลือกตั้ง  และ     ลงทะเบียนข้อมูล     งานตรวจสอบภายใน   งานนโยบายและแผน   งานวิชาการ  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์  งานงบประมาณ    งานกฎหมายและคดี   งานร้องเรียนร้องทุกข์  และอุทธรณ์   งานข้อบัญญัติและระเบียบ    งานวางแผนการศึกษา   งานมาตรฐานสถานศึกษา  งานจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา   ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและส่งเสริมงานวิจัยการศึกษา งานสวัสดิการสังคม งานสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

       อำนาจหน้าที่ของกองคลัง

         -   ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน  งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน งานจัดทำฎีกาจ่ายเงินงานเก็บรักษาเงิน งานบัญชี   งานทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายเงิน  งานงบการเงิน  และงบทดลอง  งานแสดงฐานะงบการเงิน   งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า   งานพัฒนารายได้  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ  งานงบทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี    งานพัสดุ   งานทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์  และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง   ที่ได้รับมอบหมาย            

        อำนาจหน้าที่ของส่วนกองช่าง

          -   ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างและบูรณะถนน   งานก่อสร้างสะพานเขื่อนกั้นน้ำ งานข้อมูลก่อสร้าง  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  งานประเมินราคา    งานควบคุมการ    ก่อสร้างอาคาร   งานออกแบบและบริหารข้อมูล     งานสาธารณูปโภค  งานประมาณ    กิจการประปา  งานไฟฟ้าสาธารณะ   งานระบายน้ำ  และงานอื่น ๆ    ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 27,127