ประวัติ องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม

        พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม  แต่เดิมพื้นที่ตำบลมีแต่ “หญ้าคา” ขึ้นเต็มพื้นที่เพาะปลูกจึงไม่สามารถปลูกพืชไร่ได้เลยแม้กระทั่งข้าวผู้สูงอายุในสมัยก่อนมีอาชีพหลัก คืออาชีพทำนาเพื่อเป็นการแก้เคล็ดและเป็นสิริมงคลจึงตั้งชื่อบริเวณนี้ว่าตำบลข้าวงาม และในปี พ.ศ.  ๒๔๕๐  ได้แบ่งเขตการปกครอง  ตำบลข้าวงาม  จึงอยู่ในความรับผิดชอบของ  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  ต่อมามีการจัดตั้งอำเภอใหม่  ตำบลข้าวงาม จึงไปขึ้นอยู่กับ อำเภออุทัยน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ อำเภออุทัยน้อยได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอวังน้อย  จึงทำให้ตำบลข้าวงาม  อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อมาใน  ปี ๒๕๔๐  ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงามข้าวงาม  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๐ 

         ๑.๑ ที่ตั้ง ตำบลข้าวงามเป็นตำบลหนึ่งใน ๑๐ ตำบล ของอำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ห่างจากที่ว่าการอำเภอ  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ประมาณ  ๑๕  กิโลเมตร  

 

 

           มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้  คือ

                        ทิศเหนือ              ติดต่อกับ         ตำบลสนับทึบ       จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                        ทิศใต้                  ติดต่อกับ         อำเภอหนองเสือ   จังหวัดปทุมธานี

                        ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ         อำเภอหนองแค    จังหวัดสระบุรี

                        ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ         ตำบลวังจุฬา        จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

แผนที่ อบต.ข้าวงาม

         ๑.๒ เนื้อที่                                                                                                                                                                          

      มีพื้นที่ทั้งหมดโดยประมาณ  ๑๘.๕๐  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๑๑,๕๖๐  ไร่

         ๑.๓ ภูมิประเทศ

      ลักษณะภูมิประเทศของตำบลข้าวงาม  มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม  มีน้ำท่วมขังในฤดูฝนยาวนานกว่า  ๕ – ๖ เดือน มีคลองชลประทานไหลผ่านตำบลทิศตะวันออกและทิศตะวันตก คือ คลองระพีพัฒน์

         ๑.๔ จำนวนหมู่บ้าน  ๔  หมู่ 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ครัวเรือน

รวมทั้งหมด

หญิง

ชาย

รวม

คลองแขก

๑๘๕

๓๕๕

๓๖๐

๗๑๕

คลองสิบ

๑๘๕

๓๕๙

๓๑๗

๖๗๖

คลองเก้า

๑๔๓

๒๘๗

๒๕๑

๕๓๔

คลองแปด

๑๔๖

๒๓๘

๒๓๙

๔๗๗

 

รวม

๖๕๙

๑,๒๓๙

๑,๑๖๗

๒,๔๐๖

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙

-          จำนวนบ้านทั้งหมด  ๖๕๙ หลังคาเรือน

 


 

- แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม

 

Visitors: 27,127