คู่มือประชาชน

       องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม  ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตาม โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน พ.ศ.2558 ซึ่งมีกระบวนงานที่ให้บริการแก่ประชาชนจำนวน 18 กระบวนงาน  รายละเอียดดังเอกสารที่แสดง และสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารกระบวนงานเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านเอกสารและรายละเอียดการให้บริการได้


 

Visitors: 22,164