กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

 

ดาวน์โหลดเอกสาร คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ คลิกที่นี่

 


 

ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการ

 

 

 


 

แผนดำเนินการโครงการ ประจำปี ๒๕๕๙

 

 

แผนปฏบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพในท้องถิ่นโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) คลิกที่นี่

  


 

ผลการดำเนินการ

 - โครงการรับขวัญวันใหม่แม่และลูก

 

 

- โครงการปราบลูกน้ำ/ตัวยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก

 

- โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพการไหลเวียนโลหิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรังด้วยการนวดฝ่าเท้า  

 

 

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้สูงอายุ 

 


 

รายการสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ กองทุน ปี ๒๕๕๘

 

 


 

Visitors: 27,127