อิเล็กทรอนิกส์

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโคลัมเบีย หมู่ที่ 1 ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้าเสนอรา วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560......

1.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เลียบคลองระพีพัฒน์หมู่ที่ 2-3 ระยะทาง 2,600 เมตร กว้าง 6 เมตร หนา 5 เซนติเมตร ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.....แผ่นที่1   แผ่นที่ 2

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองหมอน 40 หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 15 เซนติเมตร ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ....แผ่นที่ 1  แผ่นที่ 2

3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3,4 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร เฉลี่ย 0.15 เมตร ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา..... แผ่นที่1  แผ่นที่2

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3,4 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.......

เอกสารสอบ....... แผ่นที่ 1

แผ่นที่ 2   แผ่นที่ 3  แผ่นที่ 4  

แผ่นที่ 5  แผ่นที่ 6  แผ่นที่ 7  แผ่นที่ 8

ประกาศ....  แผ่นที่ 1   แผ่นที่ 2

แบบแปลน....... คลิกที่นี่

ปปช.01.....คลิกที่นี่

ปร.4....... แผ่นที่ 1  แผ่นที่ 2

ปร.5......คลิกที่นี่

โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองหมอน 40 หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 15.00 เซนติเมตร ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศ......แผ่นที่่1     แผ่นที่2

เอกสารประมูล......    แผ่นที่1    แผ่นที่2      แผ่นที่3     แผ่นที่4     แผ่นที่5     แผ่นที่6      แผ่นที่7      แผ่นที่8   แผ่นที่9

แบบแปลน......คลิกที่นี่

ปปช 01...... คลิกที่นี่

ปร.4..... แผ่นที่1     แผ่นที่2 

ปร.5.....คลิกที่นี่

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เลียบคลองระพีพัฒน์ หมู่ที่ 2-3.......

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เลียบคลองระพีพัฒน์ หมู่ที่ 2-3.......

แผ่นที่1....   แผ่นที่2.....  แผ่นที่3.....   แผ่นที่4.....
 แผ่นที่5.....  แผ่นที่6.....  แผ่นที่7.....  แผ่นที่8.....
 แผ่นที่9.....

ประกาศโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เลียบคลองระพีพัฒน์ หมู่ที่ 2-3......

แผ่นที่1..

แผ่นที่2...

แบบแปลนโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เลียบคลองระพีพัฒน์ หมู่ที่ 2-3......คลิกที่นี่

 

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยช่อมาลี หมู่ที่ 4                  คลิ๊กที่นี่  /  ประมาณการราคาพร้อมแบบแปลน

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมอน 40 ปลายนา หมู่ที่ 3, 4     คลิ๊กที่นี่   /  ประมาณการราคาพร้อมแบบแปลน

 

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยช่อมาลี หมู่ที่ 4                   คลิ๊กที่นี่ 

 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมอน 40 ปลายนา หมู่ที่ 3, 4    คลิ๊กที่นี่

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยช่อมาลี หมู่ที่ 4                   คลิ๊กที่นี่

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมอน 40 ปลายนา หมู่ที่ 3, 4     คลิ๊กที่นี่

Visitors: 20,534