อิเล็กทรอนิกส์

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโคลัมเบีย หมู่ที่ 1 ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้าเสนอรา วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560......

1.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เลียบคลองระพีพัฒน์หมู่ที่ 2-3 ระยะทาง 2,600 เมตร กว้าง 6 เมตร หนา 5 เซนติเมตร ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.....แผ่นที่1   แผ่นที่ 2

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองหมอน 40 หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 15 เซนติเมตร ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ....แผ่นที่ 1  แผ่นที่ 2

3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3,4 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร เฉลี่ย 0.15 เมตร ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา..... แผ่นที่1  แผ่นที่2

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3,4 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.......

เอกสารสอบ....... แผ่นที่ 1

แผ่นที่ 2   แผ่นที่ 3  แผ่นที่ 4  

แผ่นที่ 5  แผ่นที่ 6  แผ่นที่ 7  แผ่นที่ 8

ประกาศ....  แผ่นที่ 1   แผ่นที่ 2

แบบแปลน....... คลิกที่นี่

ปปช.01.....คลิกที่นี่

อิเล็กทรอนิกส์วันที่ติดต่อ:
30
30


สถานะสมาชิก:

วันที่สมัครสมาชิก:
30
30
จำนวนสมาชิก: 0 / 10000

เลือก Theme

Theme 34

คลิก
สีพื้นหลังปกติ ?
สีพื้นหลังจะปรากฎให้เห็นก็ต่อเมื่อไม่มีการใช้ภาพพื้นหลัง หรือภาพพื้นหลังแสดงไม่เต็มพื้นที่
%
สีพื้นหลังเมื่อถูกเมาส์
%
ภาพพื้นหลัง
สีพื้นหลังปกติ ?
สีพื้นหลังจะปรากฎให้เห็นก็ต่อเมื่อไม่มีการใช้ภาพพื้นหลัง หรือภาพพื้นหลังแสดงไม่เต็มพื้นที่
%
สีพื้นหลังเมื่อถูกเมาส์
%
ภาพพื้นหลัง
Visitors: 27,127