วิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ประจำปีงบประมาณ  2561  (วิธีเฉพาะเจาะจง)......

จัดซื้อต้นดาวเรืองพร้อมขนส่ง....

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-7897 พระนครศรีอยุธยา......

ปปช.01.....คลิกที่นี่

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก)......

ปปช.01.....คลิกที่นี่

โครงการซ่อมแซมถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ หมู่ที่ 3 ตาบลข้าวงาม อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา....

ปปช.01......คลิกที่นี่

ปร.4........คลิกที่นี่

ปร.5........คลิกที่นี่

 

 

โครงการขุดดิน-ถมดินที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม (แห่งใหม่)

1.ตารางปปช 01.โครงการขุดดิน-ถมดินที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม (แห่งใหม่) ......คลิกที่นี่

2.รายงานผลพิจารณาราคากลาง โครงการขุดดิน-ถมดินที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม (แห่งใหม่) ...คลิกที่นี่

3.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดดิน-ถมดินที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม (แห่งใหม่) ... คลิกที่นี่

4.สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.4 โครงการขุดดิน-ถมดินที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม (แห่งใหม่) ... คลิกที่นี่

5.แบบปร.4 โครงการขุดดิน-ถมดินที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม (แห่งใหม่) ...คลิกที่นี่

6.แบบข โครงการขุดดิน-ถมดินที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม (แห่งใหม่) ...คลิกที่นี่

จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม...

 

โครงการขยายท่อเมนประปา  3 นิ้ว  หมู่ที่ 1   

1) การเปิดเผยราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปา 3 นิ้ว หมู่ที่ 1......   คลิกที่นี่

2)แบบ ปร.4โครงการขยายท่อเมนประปา 3 นิ้ว หมู่ที่ 1......    คลิกที่นี่

3) ประกาศโครงการขยายท่อเมนประปา 3 นิ้ว หมู่ที่ 1.....  คลิกที่นี่ 

4) สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง...   คลิกที่นี่

1. จ้างเหมารถบรรทุกเทท้าย (ลิบล้อ) โครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีความสุข   การเปิดเผยราคากลาง        คลิ๊กที่นี้่

2. จ้างหมารถแบ็คโฮ ตามโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข                การเปิดเผยราคากลาง        คลิ๊กที่นี่                
 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 7 รายการ  

          คลิ๊กเลือก      การเปิดเผยราคากลาง

โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำสำหรับชุมชนแบบหยอดเหรียญ หมู่ที่ 1    ( โปรดคลิ๊กเลือก  )

         - แบบ ปร.5                                       - แบบ ปร.4-1     

         - แบบ ปร.4-2                                   - คุณลักษณะเครื่องหยอดเหรียญ      

         - แบบการเปิดเผยราคากลาง 

Visitors: 27,476