ประชาสัมพันธ์

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

 

 

 

 

กิจกรรมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 และกิจกรรมจิตอาสาทำความดี

 

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม หมู่ที่ 2 ขนาด 2ชั้น กว้าง 8 เมตร ยาว 32 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยในอาคาร 593.80 ตารางเมตร (รายละเอียดแบบแปลนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

 

Visitors: 27,127