สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน/ประจำปี

*หมายเหตุ  ไม่มีการสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุทั้งรายเดือนและประจำปี 

Visitors: 27,127